โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา ชุมเพ็ง (นิ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 53
อีเมล์ : nicup26@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิภา ศรีอ่อน (นิ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : -
อีเมล์ : monsung_2534@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร จงสุข (รส)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 29
อีเมล์ : ros_sru@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กนกกาญจน์ จันทรภักดี (แบ๋ม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : -
อีเมล์ : pompomcat_9999@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธันธวัช ทองอร่าม (ป๊อป)
ปีที่จบ : 52   รุ่น : 1
อีเมล์ : loveghad@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อริส จั่นสกุล (ตั้ม(เจ้าชายสายเสมอ)อ.สุภาพรตั้งให้)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 2553
อีเมล์ : momopokpak@hotmail.com/arislove1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินดามณี พริ้มพราย (จุ๊บ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
อีเมล์ : jub14-2535@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรียา เทพณงค์ (อิ๊ก)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
อีเมล์ : eukeik_zz_tkp@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัธธินี หิรัญ (เนิน)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
อีเมล์ : nattinee01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล คำแหง (มล)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
อีเมล์ : mon_doraemon_19@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Apichart Aui-sakul (Arm)
ปีที่จบ : 49   รุ่น : 9
อีเมล์ : arm_mon_1901@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษณา เพียรไพร (ฝน)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
อีเมล์ : fon1104@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม