โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 76 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา ถิ่นไทย (พี่นาร์)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : -
อีเมล์ : moonar_junk@msn.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อภิสิทธิ์ อุ๋ยสกุล (อ๊อฟ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : โขน
อีเมล์ : aof_inam@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณัญญา สว่างศรี (อี๊ด)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
อีเมล์ : baby_eed@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายคนึง บุญชู (เอ๋)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 3
อีเมล์ : meemar123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิการ์ บัวขาว (หนิง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
อีเมล์ : noongning2431@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัชรินทร์ เมฆหมอก (พัช)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
อีเมล์ : panda002@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิพัฒน์ สุยะวงศ์ (ลักษณ์)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
อีเมล์ : pacmanbegin_luk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กมลวรรณ ฤทธิ์เดช (มล)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
อีเมล์ : m17_2552@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จันทิมา นาพนัง (จันทร์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
อีเมล์ : jan_2122@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี ทิมแก้ว (ก้อย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2
อีเมล์ : koy_25233@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ คมสัน (เฟิร์น)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
อีเมล์ : nu_furn2008@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณา - นาคปลอด (โ้ด้)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 1 หลักสูตรใหม่
อีเมล์ : kiluakung@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม