โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ 216 ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2524
งบประมาณ : 3,970,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบ 202 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2525
งบประมาณ : 208,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบ 202 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2523
งบประมาณ : 150,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบ 202 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2523
งบประมาณ : 150,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบ 202 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2524
งบประมาณ : 191,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบ 204
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2527
งบประมาณ : 220,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบ 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2540
งบประมาณ : 413,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักนักการภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : แบบ 202 ก
งบประมาณ : 121,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ มาตรฐาน 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2525
งบประมาณ : 65,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ มาตรฐาน 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2530
งบประมาณ : 89,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2523
งบประมาณ : 132,390.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเล่ย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2530
งบประมาณ : 20,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน คสล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2544
งบประมาณ : 370,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ กลม (ฝ33) 1 ชุด 3 ถัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2527
งบประมาณ : 69,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอเก็บน้ำ คสล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2523
งบประมาณ : 83,975.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอเก็บน้ำแบบบ่อกรอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2530
งบประมาณ : 490,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานเกษตร แบบ มพช.2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2530
งบประมาณ : 500,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานคหกรรม แบบ มพช.2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2530
งบประมาณ : 500,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ มพช.2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2530
งบประมาณ : 606,600.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเก็บรถยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2543
งบประมาณ : 30,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2543
งบประมาณ : 1,200,000.- บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาหกเหลี่ยม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2545
งบประมาณ : 80,000.- บาท การได้
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องนาฎศิลปะ (โขน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2545
งบประมาณ : 200,000.- บาท การได
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..