โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ 216 ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2524
งบประมาณ : 3,970,000.- บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 

การได้มา  หน่วยงานต้นสังกัด

ลักษณะอาคาร        ถาวร

     16 ห้องเรียน         12.75 X71.10 .

ต่อเติมชั้นล่างด้วยเงินงบประมาณ

ปี 2530 50,000.- บาท

ซ่อมแซม  20/2/2539   11 รายการ

งบประมาณ 341,666.67.- บาท.

การได้มา  หน่วยงานต้นสังกัด