โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบ 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ 2540
งบประมาณ : 413,000.- บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :