โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ  

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554

วัน เดือน ปี

งาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

12 พค.54

-ประชุมนักเรียน, ประชุมครู  เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

-จัดตารางสอน, ลงทะเบียนเรียน, รับหนังสือยืมเรียน

ฝ่ายวิชากร

18 พ.ค.54

-เปิดภาคเรียนที่ 1/2554

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 1-2

ครูทุกคน

20 พ.ค.54

-เลือกกิจกรรมชุมนุมวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

23 พ.ค.54

-ส่งสัดส่วนคะแนน/กำหนดการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 3

ครูประจำวิชา

30 พ.ค.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 4

ครูประจำวิชา

06 มิ.ย.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 5

ครูประจำวิชา

13 มิ.ย.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 6

ครูประจำวิชา

15 มิ.ย.54

-รับ student 51 ทุกรายวิชา

งานวัดผล

20 มิ.ย.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 7

ครูประจำวิชา

26 มิ.ย.54

-กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มภาษาไทย

27 มิ.ย.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 8

ครูประจำวิชา

04 ก.ค.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 9

ครูประจำวิชา

11 ก.ค.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 10

ครูประจำวิชา

12 ก.ค.54

-ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน

ครูประจำวิชา

18 ก.ค.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 11

ครูประจำวิชา

20-22 ก.ค.

-สอบวัดผลกลางภาคเรียน

ครูประจำวิชา

25 ก.ค.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 12

ครูประจำวิชา

29 ก.ค.54

-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มภาษาไทย

1-7 ส.ค.54

-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด

01 ส.ค.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 13

ครูประจำวิชา

08 สค.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 14

ครูประจำวิชา

15 ส.ค.54

-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 15

ครูประจำวิชา

07 ม.ค. 54 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต/ชุดพละ/เสื้อสีตามกลุ่มสี