โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

มีคุณภาพทางการศึกษา    ก้าวหน้าเทคโนโลยี    ประเพณีงามเด่น

 เน้นเศรษฐกิจพอเพียง    เคียงคู่คุณธรรม    นำสู่ความเป็นสากล

ปรัชญา

นิสสมฺมกรณํ   เสยโย  แปลว่า  ใคร่ครวญเสียก่อนจึงทำ