โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
 

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

18

12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

18

20

 10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

30

15

17 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

56

47

 36

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

39

45

 33

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

29

29

 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

23

40

 37

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

91

114

 102

รวมทั้งสิ้น

147

162

 138

มัธยมศึกษาปีที่ 6