โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรสุดา นาวารักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0806965540
อีเมล์ : Pon9146@hotmail.com
ที่อยู่ :
9/146 ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคมนียเขต
มัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
ปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาาเขตปัตตานี
2549 ปริญญาตรี/ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต/ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
23 มิถุนายน 2554 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ครูผู้ช่วย
2557-2558 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 24 ลูกจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล