โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลาวัลย์ ชูทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817024960
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
3/7 ม.3 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
2521 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
2528 ปริญญาตรี/คหกรรมศาสตร์ศึกษาผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันราชมงคล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 พ.ค. 2529 โรงเรียนสตรีพังงา ครูระดับ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล