โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธานินทร์ เพียรพานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0815382353
อีเมล์ : krutanin@hotmail.com
ที่อยู่ :
63/47 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดเทพกษัตรีย์
2520 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2522 ประกาศนิยบัตรการศึกษาชั้นสูง/ป.กศ.สูง(คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูภูเก็ต
2545 ปริญญาตรี/ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฎภูเก้ต/พัฒนาชุมชน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ค.2523 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ครู 2
31 มี.ค. 2527 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ครู 3
1 ต.ค. 2527 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ม.ค. 2532 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ต.ค. 2534 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ต.ค. 2538 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ต.ค. 2541 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธ.ค.2547 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ครู (คศ.2) วิทยฐานะขำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล