โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอนงค์นาฎ ลิ่มพรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0895918949
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
32 ซ.คีรีเขต 1 ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวังเลา
2542 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงรียนพรหมคีรีพิทยาคม
2546 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2548 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ครูผู้ช่วย
1 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ครู คศ.1
1 พฤศจิกายน 2550-ปัจจุบัน โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล