โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววันวิสาข์ ทองแดง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0963205123
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534-2540 ประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
2540-2546 มัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิ์ราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
2546-2551 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิชาเอกเคมี
2553-2555 ปริญญาโท ม.รามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล