โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอนงค์นาฎ ลิ่มพรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย