โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ